เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ
โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน

หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

..............................................................................

ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

                                งานประเภทอาคาร

1.     โครงการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน หมู่ที่5  บ้านเขานางหงส์ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 1,919,000.00 บาท
ราคากลาง 1,919,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิ์ยื่นเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.     เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 959,500.00 บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น.   สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

กำหนดขายซองยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

กำหนดยื่นซองวันสุดท้าย ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 น.                  ถึง 12.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ชั้นที่ 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 077-871-015 begin_of_the_skype_highlighting 077-871-015 FREE  end_of_the_skype_highlighting และทางเว็บไซต์ www.paknamtarua.go.th , www.gprocurement.go.th ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.. 2556

 

 

     (นายนิคม จุลเขต)

    นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.พ. 2556