เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 
เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๒
*****************************************************************

               ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ดังนั้นเพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๒๔ วรรคสอง  ซึ่งกำหนด  "ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์  กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเข้าฟังการประชุมด้วย"

              สภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว  รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

              จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
(นายวุฒิพงษ์  นาวาลอย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2562