เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 
เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
*********************************************

                     ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ดังนั้นเพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ  ๒๘  วรรคสอง  ซึ่งกำหนด  "ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม  เวลา และสถานที่ ดังกล่าว  รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบท้ายประกาศนี้

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒
 
(นายวุฒิพงษ์  นาวาลอย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2562