เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗


วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ บูรณาการร่วมหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน 🍃🌲

#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

#บูรณาการร่วมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 🙏

2024-07-14
2024-07-13
2024-07-13
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-07
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-19