เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.088-945-9356

นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.088-945-9356
นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
นางปณิชาพัชร์  ปั้นทอง นายนภดล  เปลี่ยนศิริ
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.088-945-9356 โทร.095-0185655 โทร.062-0540464