เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.088-945-9356

นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.088-945-9356
นางฐิติมา ชุมนุม นางปณิชาพัชร์  ปั้นทอง นายสมพร มิ่งแก้ว นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
โทร.089-681-3413 โทร.095-018-5655 โทร.084-846-4988 โทร.089-681-3413
นางจิณห์ชญาภาส์ ธนโชติชญาณี


หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


โทร.081-091-5859