เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
สำนักปลัด

นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจันทร์เพ็ญ ตันสกุล

นายภัทรชนน ฉิมบรรเทิง
นางสราลี  สามารถ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ว่าง - -ว่าง-
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์ป่าเว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- ว่าง -
 นายคมกฤษ  จุลเขต
นางสาวภิญญาพัชญ์ แสนกลาง 
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ระดับ  4
 ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป
 ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 นายสมเกียรติ  ชมภูชนะ
นางเดือนเพ็ญ  จิตติ์ประสงค์
นางสาวปิยดา แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
 นายนพพร  พลพิพัฒน์ดี
นายวีระชัย จุลเขต
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน (ขับรถกู้ชีพ)
พนักงานวิทยุ
- ว่าง -
นางสมบูรณ์ วรบุตร
นายณัฐวุฒิ แสงทอง
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน
พนักงานขับรถขยะ
- ว่าง -
นายประวิทย์ เส็งทอง
 นายเพชรชัย วรบุตร
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
 พนักงานขับรถยนต์
นางสาวลาตีป้า ไชยสิน
นางสาววิไลวรรณ มะหมัด
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นายสันชัย  มะหนำ
นายเฉลิมชัย ไชยสิน
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายอิบรอเฮง  มามะ -ว่าง- นายณัฐสิทธิ์  มณีวราห์
คนงานประจำรถขยะ คนงาน (ขับรถบรรทุกน้ำ) คนงานทั่วไป

-ว่าง-
นายปราโมทย์  สมสิน
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ