เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
สำนักปลัด

นางฐิติมา ชุมนุม
หัวหน้าสำนักปลัด

นางจันทร์เพ็ญ ตันสกุล

นายภัทรชนน ฉิมบรรเทิง
นางสราลี  สามารถ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
- ว่าง - พ.อ.อ.สุรกิจ คำเพชรดี
นางเยาวลักษณ์ ทิพย์ป่าเว
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 นายคมกฤษ  จุลเขต นางสาวภิญญาพัชญ์ แสนกลาง
  นายสมเกียรติ  ชมภูชนะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
นางเดือนเพ็ญ  จิตติ์ประสงค์ นางสาวปิยดา แสงทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
 นายนพพร  พลพิพัฒน์ดี
นายวีระชัย จุลเขต
พนักงานขับรถยนต์
คนงาน (ขับรถกู้ชีพ)
พนักงานวิทยุ
- ว่าง -
นางสมบูรณ์ วรบุตร
นายณัฐวุฒิ แสงทอง
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน
พนักงานขับรถขยะ
- ว่าง -
นายประวิทย์ เส็งทอง
 นายเพชรชัย วรบุตร
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานประจำรถขยะ
 พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
นางสาววิไลวรรณ มะหมัด
-ว่าง-
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
นายสันชัย  มะหนำ
นายเฉลิมชัย ไชยสิน
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
-ว่าง- -ว่าง- นายณัฐสิทธิ์  มณีวราห์
คนงานประจำรถขยะ คนงาน (ขับรถบรรทุกน้ำ) คนงานทั่วไป

-ว่าง-
นายปราโมทย์  สมสิน
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ