เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
กองคลัง

นางปณิชาพัชร์ ปั้นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจิณห์ชญาภาส์ ธนโชติชญาณี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

 
นางสาวศิริวรรณ ปุรินทราภิบาล
นางสาวลัดดา  พรมศรี
นางสาวเสาวณี นวลสุวรรณ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
นางสาวไพลิน  เพชรสังข์
- ว่าง -
นางสาวสาวิตรี นาคสุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 นางกนกวรรณ  หม่อนใหญ่

นางสาวพัชรินทร์  โมฆจันทร์
นางสาวจันทร์จิรา  อินทยารักษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


 นางสาวสุขฤดี  บัวสงค์


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้