เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
กองช่าง

นายนภดล  เปลี่ยนศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปิโย วิศวเมธี
- ว่าง -
- ว่าง -
นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา ระดับ 3
ช่างผังเมือง ระดับ 1
- ว่าง -
นายอำพล อิศราคาร 
นายรตนพล อยู่ข้วน

ช่างโยธา ระดับ 1

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวปราณี วิชัย
-ว่าง-
นายสมศักดิ์ หลีใบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 

-ว่าง-

 นายนพดล แสงทอง
นายวิทยา พิบูลย์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
ผู้ช่วยช่างประปา
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง 
 
นายอพิเชษฐ์  ไชยสิ
นายชนก พลพิพัฒน์ดี
-ว่าง-
พนักงานผลิตน้ำประปา

พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

คนงานทั่วไป (ขับรถกระเช้า)