เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง  รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๓
****************************************

 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘  หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

                 บัดนี้  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๓


(นายนิคม จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

                 

    เอกสารประกอบ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ