เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๓
****************************************************

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๓  พ.ศ.๒๕๕๘  หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

           บัดนี้  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทอลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการ แล้ว

                            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                    ประกาศ ณ วันที่  ๘  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
 
(นายนิคม  จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ


    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ