เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
*********************************
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตาวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  ๓ พ.ศ.๒๕๕๘  หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙  กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน  เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราขการจังหวัด สำหรังองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ นั้น

            บัดนี้  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ