เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
*****************************************************
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

             บัดนี้  เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว

             จึงประให้ทราบโดยทั่วกัน

                            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ