เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

*********************

              อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

             เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบประกาศนี้

                              ประกาศ ณ วันที่  ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๔  

 

(นายนิคม  จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ