เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 8 มี.ค. 2565 ]81
2 แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายใน [ 28 มิ.ย. 2562 ]72
3 แผนการตรวจสอบภายใน [ 28 มิ.ย. 2562 ]77
4 คำสั่งแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]78
5 ขอความเห็นชอบในการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 28 มิ.ย. 2562 ]74
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์พนักงานจ้างเทศบาล 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]77
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล [ 28 มิ.ย. 2562 ]79
8 สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]72
9 ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 24 มิ.ย. 2562 ]83
10 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2562 ]78
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 24 มิ.ย. 2562 ]75
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]131
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตราการการรับสินบน [ 24 มิ.ย. 2562 ]72
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]73
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จำนวน ๔ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2562 ]76
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]111
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 24 มิ.ย. 2562 ]77
18 สถิติการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]78
19 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 24 มิ.ย. 2562 ]71
20 คำสั่งจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้อง [ 24 มิ.ย. 2562 ]75
 
หน้า 1|2